Zmuszanie alkoholika do leczenia bez jego zgody - Zgłoszenie na odwyk

Zmuszanie alkoholika do leczenia bez jego zgody? – Zgłoszenie na odwyk

Uzależnienie od alkoholu to wyniszczająca choroba, która dotyka współuzależnionych bliskich i tych, których bezpośrednio dotyka. Czym jest przymusowe leczenie alkoholika? Czy można zmusić alkoholika do leczenia bez jego zgody? Te i inne ważne kwestie zostały omówione w artykule.

Współuzależnieni bliscy i osoby bezpośrednio dotknięte alkoholizmem wiedzą, jak niszczący może być on dla ich rodziny. Czy możliwe jest przymusowe leczenie alkoholowe? Mamy na to odpowiedź!

Czy można zmusić do leczenia alkoholowego?

Bliscy osób uzależnionych coraz częściej pytają, co zrobić, gdy osoba z chorobą alkoholową odmawia podjęcia leczenia. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czy przymusowe leczenie jest legalne.

Z wnioskiem o przymusowe leczenie odwykowe może wystąpić członek rodziny lub inni bliscy alkoholika i skierować go do grupy rozwiązywania problemów alkoholowych. Niestety, pismo to nie może zmusić pacjenta do leczenia. Sąd może rozpatrzyć sprawę i skierować oskarżonego na przymusową obserwację psychiatryczną. Jeśli sąd uzna, że istnieją podstawy do leczenia odwykowego, może wydać orzeczenie o przymusowym leczeniu alkoholizmu. Obowiązek ten nie oznacza przymusu.

Leczenie alkoholika można podjąć bez jego zgody

Życie z osobą uzależnioną od alkoholu może zagrażać życiu. Jak już mówiliśmy, ustawa “O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” umożliwia bliskim złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie alkoholika. Jeśli są takie przesłanki:

 • Rozpad życia rodzinnego
 • Niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny
 • Demoralizacja małoletnich dzieci
 • Uchylanie się od pracy
 • Zakłócenie porządku publicznego
 • Zagrożenie zdrowia, a nawet życia.

Wiele osób obawia się podjęcia drastycznych środków, takich jak całkowite ubezwłasnowolnienie bliskiej osoby i umieszczenie jej w zakładzie zamkniętym. Czasami jest to jedyny sposób na uratowanie osoby uzależnionej i jej rodziny oraz umożliwienie im powrotu do normalnego życia.

Dowiedz się także czym jest detoks alkoholowy i jak z niego skorzystać na stronie https://alkoholizmwieliczka.pl/mjhr/detoks-alkoholowy-wieliczka.html

Jakie są kroki, aby zgłosić bliską osobę na leczenie stacjonarne?

Aby leczyć alkoholika wbrew jego woli, należy najpierw złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Sprawę do sądu skieruje albo gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, albo prokurator. Sąd powoła biegłych lekarzy psychiatrów, którzy zbadają i zweryfikują informacje zawarte w sprawie.

Jak prawidłowo przygotować wniosek

Nie wystarczy mieć prawidłowo przygotowany wniosek. Do wniosku należy dołączyć dowody i opinię biegłego. Dzięki temu sąd rejonowy będzie mógł nakazać osobie uzależnionej poddanie się leczeniu w celu detoksykacji. Do wniosku należy również dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia osoby uzależnionej oraz dane osoby, która go złożyła.

Co jest dowodem?

 • Protokoły z interwencji policji
 • Pokwitowania z izby wytrzeźwień
 • Rachunki za zakup alkoholu
 • Zeznania świadków
 • Zaświadczenia lekarskie pacjenta
 • Orzeczenie psychologa szkolnego

Wymagane będą wszelkie dowody na to, że bliska osoba cierpi na uzależnienie od alkoholu.

Po zapoznaniu się z dowodami i opiniami biegłych, sędzia może skierować alkoholika na dalszą obserwację. Zanim sędzia może skierować alkoholika na dodatkową obserwację, odbywa się przesłuchanie. Jeśli sąd stwierdzi, że problem alkoholowy oskarżonego jest tak poważny, że nie jest on w stanie sobie poradzić, nie wykazuje chęci poprawy i przyczynia się do demoralizacji nieletnich lub systematycznego zakłócania spokoju, sąd zarządza przymusowe leczenie odwykowe. Osoby uzależnione, w zależności od decyzji sądu, mogą zostać skierowane do szpitala na obserwację lub przymusowo poddane leczeniu odwykowemu. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego sąd ustanawia zarówno opiekuna, jak i kuratora.

Sąd i obowiązkowe leczenie odwykowe

Alkoholik może czuć się zmuszony do podjęcia leczenia na polecenie sądu. Może to być dla niego ostateczny znak, że musi się poddać leczeniu, choć przymus nie wchodzi w grę. Druga opinia, zwłaszcza psychiatry lub sądowa, może przekonać alkoholika.

Z psychologicznego punktu widzenia, sprawa sądowa może pomóc współuzależnionemu. Tego typu sprawa może pomóc wielu ludziom inaczej spojrzeć na sytuację. Wiele osób, które podejmują ostateczny krok, by zmusić alkoholika do leczenia, czuje się przekonanych, że zrobiło wszystko, co możliwe, by pomóc. Postrzegają decyzję sądu jako znak, że zrobili wszystko, co było możliwe, a reszta zależy od alkoholika. W takiej sytuacji bliscy mogą znaleźć komfort psychiczny.

Aby wniosek został uwzględniony, należy wykazać, że leczenie jest konieczne. Ważne jest również wykazanie, że alkoholizm bliskiej osoby wpływa na całe gospodarstwo domowe – objawiając się współuzależnieniem w rodzinie alkoholika – jej sytuację ekonomiczną i emocjonalną, demoralizuje młodego człowieka.

Czym jest przymusowe leczenie alkoholika?

Przebieg przymusowego leczenia alkoholika nie różni się od leczenia standardowego. Oznacza to, że leczenie rozpoczyna się od detoksykacji. Jest to proces usuwania toksyn z organizmu po rozkładzie alkoholu. Dzięki temu można przestać pić alkohol bez ryzyka wystąpienia zespołu abstynencyjnego.

Kolejnym etapem leczenia uzależnienia od alkoholu w prywatnej klinice Nasz Gabinet jest iniekcja alkoholowa. Jest to zabieg polegający na wszczepieniu esperalu. Zabieg ten ma na celu wywołanie awersji do alkoholu. Wszczepiony esperal jest skuteczny przez 8-12 miesięcy. Po tym czasie można zdecydować się na powtórzenie zabiegu.

Terapia psychologiczna jest ostatnim etapem leczenia. Ostatnim etapem leczenia jest terapia psychologiczna.

Alkoholik sam decyduje o skuteczności leczenia

Od chęci współpracy i zaangażowania w terapię zależy ilość przymusowego i dobrowolnego leczenia alkoholika, na które dana osoba jest gotowa. Jeśli alkoholik nie będzie chciał podjąć leczenia, nawet ze skierowania sądu, żadna terapia nie będzie pomocna.